Algemene verkoopvoorwaarden van Stresa Borromea Tours

Deze pagina (en alle documenten die zij bevat en naar welke zij verwijst) beschrijft de voorwaarden onder welke wij de tickets, zoals deze staan beschreven op onze Website www.stresaborromeatours.com (“onze Website”) aan de gebruiker leveren. Lees deze voorwaarden aandachtig door, alvorens onze site te gebruiken. Door aankoop van een door ons geleverde dienst, verklaart de gebruiker in te stemmen met, en gebonden te zijn aan, deze voorwaarden.

Wij raden de gebruiker aan, deze voorwaarden op te slaan of the printen teneinde deze later te kunnen raadplegen.

1.INFORMATIE OVER ONZE ONDERNEMING
www.stresaborromeatours.com is de web site van de onderneming STRESA BORROMEA TOURS met zetel in Stresa, 28838 (VB) in Via Dante Alighieri nr. 6 C.F. PLTDGI81H11B019M P.IVA 02655930036

2. AFLUITING VAN HET CONTRACT TUSSEN DE GEBRUIKER EN ONS, EN DE STATUS VAN DE GEBRUIKER

2.1 Nadat de gebruiker een aankoop heeft verricht, ontvangt hij een email die bevestigt, dat we de bestelling hebben ontvangen. Deze email geeft echter nog niet aan, dat de bestelling is aangenomen. De bestelling is een voorstel om een ticket van ons te kopen. Alle aankopen zijn onderworpen aan het al of niet door ons aannemen van de bestelling. en zullen aan de gebruiker worden bevestigd per email, als bevestiging dat de aankoop succesvol is (“Bevestiging van Verzending”). Het contract (“Contract”) komt pas tot stand op het moment dat wij de email met de bevestiging van verzending sturen. Deze email bevat het officiêle ticket dat overhandigd dient te worden aan de persoon die voor de inscheping verantwoordelijk is.

2.2 Het Contract is uitsluitend van toepassing op tickets, waarvaan de aankoop is bevestigd. Wij zijn niet verplicht tot levering van enige verdere tickets als onderdeel van de aankoop, totdat zulke aanvullende tickets separaat zijn bevestigd.

2.3 Door het verrichten van een aankoop on onze Website, garandeert de gebruiker dat:
(a) hij volgens de wet in staat is, bindende contracten aan te gaan;
(b) hij een “consument” is (elke natuurlijke persoon die, in de commerciêle praktijk, handelingen verricht die doelen beogen die buiten het kader van zijn of haar eigen commerciêle of industriêle activiteit vallen);
(c) en hij tenminste 18 jaar oud is.

3. RISICO EN EIGENDOM

3.1 Tickets vallen onder de verantoordelijkheid van de gebruiker vanaf het moment van verzending.
3.2 De eigendom van de tickets gaat over op de gebruiker op het moment dat alle verschuldigde bedrage door ons zijn ontvangen.

4. PRIJS EN BETALING

4.1 De prijs van de tickets is die, welke op onze Website staat vermeld, en kan door ons naar believen worden gewijzigd, zonder bericht vooraf.
4.2 In naleving van de officiêle bepaling van de gemeente Stresa, bestaat er een ontschepingsheffing voor alle personen die uitstappen op de Borromeïsche Eilanden. Deze heffing is niet inbegrepen in de prijs van de tickets en bedraagt € 0.50 per persoon per eiland. Voor de rondvaart langs twee eilanden bedraagt deze heffing €1.00 per persoon, terwijl de heffing voor de rondvaart langs drie eilanden €1.50 bedraagt. Voor kinderen tussen 0 en 6 jaar wordt geen bedrag geheven.
4.3 In zeldzame gevallen kan de prijs van een dienst foutief op onze Website staan vermeld. Wij doen er alles aan om zulke fouten zu spoedig mogelijk te corrigeren, en in het geval dat wij niet in staat zijn een dergelijke fout te identificeren voorafgaand aan het verzoek tot aankoop, informeren wij de gebruiker over de correcte prijs voordat de betaling is geschied.
4.4 Prijzen kunnen op enig moment gewijzigd worden, maar zulke wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen voor welke wij reeds een bevestiging van aankoop hebben verzonden.
4.5 Wij zijn op generlei wijze verplicht, de gebruiker een dienst te leveren tegen de foutieve (lagere prijs), ook niet nadat wij een bevestiging van verzending hebben verstuurd, indien de fout evident is en niet betwijfeld wordt, en redelijkerwijs door de gebruiker als foutieve prijs had kunnen worden herkend.
4.6 Indien wij niet in staat zijn een bestelling te accepteren, zullen wij, naar ons goeddunken, ofwel de creditcard dan wel debit card van de gebruiker niet belasten, ofwel het volledige bedrag van de betreffende bestelling restitueren.
4.7 Betaling voor alle diensten dient te geschieden door middel van PayPal of per bankoverschrijving. Een andere betaalmethode wordt niet geaccepteerd.
4.8 Door het doen van een aankoop via onze Website verklaart en garandeert de gebruiker, dat de betaalgegevens, die hij bij de bestelling verstrekt, geldig en correct zijn en dat, volgend op het aannemen en het verwerken door ons van de bestelling, de betaling van het volledige bedrag zal geschieden.
4.9 Door ons de relevante informatie te verstrekken, machtigt de gebruiker ons, elke keer gegevens naar of van relevante derde partijen door te geven dan wel te ontvangen, waaronder (maar niet beperkt tot) de naam van de gebruiker, adres, telefoonnummer, credit/debit card of kredietgegevens, gegevens om de identiteit en het leveradres van het product te verifiëren, om de voor de betaling gebruikte kaart te bevestigen en om authorisatie voor betalingen van de producten te verkrijgen.

6.RECHT VAN ONTBINDING

6.1 Wanneer de koper in de hoedanigheid van Consument (het begrip “Consument” wordt gedefiniëerd in paragraaf 2.3(b) hierboven) een contract aangaat, heeft hij het recht, in overeenstemming met het Regelement voor Consumentenbescherming (Verkoop op afstand) uit het jaar 2000, het Contract binnen 14 werkdagen, beginnend op de dag na ontvangst van de tickets, te ontbinden, In dit geval ontvangt de gebruiker volledige restitutie van de prijs die voor het product was betaald (inclusief de oorspronkelijk betaalde leveringskosten die zijn ontstaan door alle invoerrechten en belastingen en voor welke hij geen restitutie heeft ontvangen), in overeenstemming met onze voorwaarden voor retournering in paragraaf 7 hieronder.
6.2 De gebruiker zal zorgvuldig omgaan met de tickets zolang deze in zijn bezit zijn. Indien de gebruiker niet aan deze verplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de ontbinding, die beschreven staat in paragraaf 6, te weigeren en/of actie te ondernemen om compensatie te verkrijgen.
6.3 In het geval van zeer slecht weer en/of andere zwaarwegende omstandigheden, behouden wij ons het recht voor, een vaartocht af te gelasten. In dit geval vindt geen restitutie van de prijs van de tickets plaats, maar garanderen wij maximale beschikbaarheid om de dienst voor het einde van het seizoen uit te voeren.
Het geval, beschreven in paragraaf 6.3, kan de prijs van een ticket alleen gerestitueerd worden, indien de gebruiker niet in staat is, op een later tijdstip van de dienst gebruik te maken. De beslissing over deze eventuele restitutie ligt bij Stresa Borromea Tours.
6.4 In the case referred to in 6.3, the ticket is only refundable if the customer is not actually able to take part in the service at a later date. The eventual refund remains at the discretion of Stresa Borromea Tours.
6.5 De afgelasting van een dienst kan van kracht worden binnen 48 uur van de gekozen datum.

7. GESCHREVEN COMMUNICATIE

De van toepassing zijnde wetgeving eist dat bepaalde informatieverstrekking of communicatie naar de gebruiker in schriftelijke vorm geschiedt. Door onze Website te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in dat de communicatie met ons voornamelijk langs electronische weg geschiedt. Wij treden in contact met de gebruiker per email of door middel van mededelingen op onze Website. Door gebruik te maken van onze Website voor contractuele doeleinden stemt de gebruiker in met het gebruik van deze electronische commnicatiemiddelen en erkent de gebruiker dat alle contracten, mededelingen, informatie en andere communicatie die door ons langs electronische weg worden geleverd, voldoen aan het wettelijke voorschrift dat de communicatie in schriftelijke vorm geschiedt. Deze voorwaarde doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de gebruiker.

8. MEDEDELINGEN

Alle mededelingen van de gebruiker aan ons dienen gadresseerd te worden aan STRESA BORROMEA TOURS met zetel in Stresa, 28838 (VB) in Via Dante Alighieri nr. 6 ofwel per email aan stresaborromeatours@hotmail.com. Wij kunnen de ontvangst bevestigen per email of aan het postadres dat de gebruiker ons opgeeft bij het plaatsen van een bestelling, of op één der manieren die gespecificerd worden in paragraaf 7 hierboven. Een mededeling wordt beschouwd als ontvangen en naar behoren gedaan, op hetzelfde moment dat deze is geplaatst op onze Website, dan wel 24 uur nadat deze werd verzonden per email, dan wel drie dagen na datum poststempel van een brief. Om te bevestigen dat een mededeling werd gedaan, is het voldoende te verifiëren of een brief correct geadresseerd en correct gefrankeerd werd en gepost werd op een postkantoor of in een brievenbus, en of een email werd gestuurd naar het emailadres dat door de ontvanger werd opgegeven.

9. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

9.1 Het Contract tussen ons en de gebruiker is bindend, zowel voor ons als voor de gebruiker, én voor onze eventuele opvolgers, én voor diegenen, die ons bedrijf overnemen.
9.2 De gebruiker mag geen rechten of verplichtingen, die voortvloeien uit een Contract, doorgeven, overdragen, overschrijven of op enige andere wijze toekennen aan anderen, zonder daarvoor vooraf aan ons schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en van ons te hebben ontvangen.
9.3 Wij zijn gerechtigd, een Contract en onze daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, op enig moment tijdens de gehele duur van het Contract, door te geven, over te dragen, aan een onderaannemer over te schrijven, of op enige andere wijze aan anderen over te laten.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor het door overmacht niet nakomen of uitstellen van onze verplichtingen (“Force Majeure”).
10.2 “Force Majeure ” houdt in: elk(e) handeling, gebeurtenis of juist het niet optreden daarvan, verzuim of ongeluk die/dat in redelijkheid buiten onze macht ligt, waaronder (maar niet beperkt tot):
(a) staking, lock-out of andere vormen van arbeidsonrust;
(b) ongeregeldheden, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging daarvan, oorlog (verklaard of niet) of dreiging dan wel voorbereiding van oorlog;
(c) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, subsidentie, epidemie of andere natuurrampen;
(d) het niet mogelijk zijn, gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, gemotoriseerd vervoer of enige andere vorm van privé- of openbaar vervoer;
(e) het niet mogelijk zijn, gebruik te maken van openbare of private communicatienetwerken;
(f) handelingen, decreten, wet- en regelgeving of het opleggen van beperkingen door een regering.

10.3 Onze activiteiten zullen worden stilgelegd voor de duur van een dergelijke gebeurtenis, en ons zal extra tijd verleend worden om onze dienst uit te voeren. Wij zullen alles doen wat rederlijkerwijze in onze macht licht, om de Force Majeure te beëindigen of om een oplossing te vinden die ons on staat stelt onze verplichtingen jegens de gebruiker na te komen ondanks de Force Majeure.
10.4 Indien een dienst wordt afgelast ten gevolge van één der bovengenoemde gebeurtenissen, blijft het ticket dat de gebruiker heeft aangeschaft geldig voor het gehele seizoen en wordt de dienst verleend op een ander moment in dat seizoen. Hiertoe bieden wij maximale beschikbaarheid.

11. ALGEMENE BEPALINGEN

11.1 Het niet aandringen door ons op het strikte nakomen door de gebruiker van verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden, of het niet uitoefenen door ons van rechten of aanspraken die voortvloeien uit deze voorwaarden, zal op geen enkele wijze leiden tot het afstand doen door ons van zulke rechten en aanspraken, en zal de gebruiker niet ontheffen van de plicht, bovengenoemde verplichtingen na te komen.
11.2 Het afzien door ons van handelen in het geval van het niet nakomen van verplichtingen zal niet leiden tot het afzien van handelen bij een toekomstig niet nakomen van verplichtingen
11.3 Geen enkel afzien door ons van het tot uitvoer brengen van deze voorwaarden zal van kracht zijn indien het niet expliciet als zodanig wordt geformuleerd en aan de gebruiker wordt gecommuniceerd in overeensteming met hetgeen uiteengezet wordt in paragraaf 7 hierboven.
11.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden door enige competente autoriteit in enigerlei mate gehouden wordt voor nietig, onwettig of onuitvoerbaar, zal deze bepaling, voorwaarde of beschikking in diezelfde mate gescheiden worden van de overige bepalingen, voorwaarden en beschikkingen, welke van kracht blijven in de hoogste mate die door de wet is toegestaan.

12. VOLLEDIGHEID VAN HET CONTRACT

12.1 Deze voorwaarden en enig document, waaraan in deze voorwaarden expliciet wordt gerefereerd, vormen het volledige akkoord tussen ons en de gebruiker met betrekking tot het thema van het Contract, en treedt in de plaats van enige vroeger mondeling of schriftelijk tot stand gekomen afspraak overeenkomst of belofte tussen ons en de gebruiker.
12.2 Wij en de gebruiker bevestigen dat wij het onderhavige Contract zijn aangegaan zonder ons te beroepen op enige verklaring, verplichting of belofte die door de andere partij is geformuleerd, of die zou kunnen worden afgeleid uit enige verklaring of communicatie, geschreven tijdens onderhandelingen die de twee partijen voorafgaand aan dit Contract hebben gevoerd, tenzij expliciet in deze voorwaarden vermeld.
12.3 Wij zijn voornemens ons op deze voorwaarden te verlaten, alsmede op elk document waaraan deze refereren met betrekking tot het onderwerp van enig Contract. Hoewel wij de verantwoordelijkheid op ons nemen voor de uitlatingen en beweringen van onze bevoegde vertegenwoordigers, raden wij de gebruiker aan, elke wijziging van deze voorwaarden schriftelijk te doen bevestigen.

13. RECHT TOT WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

13.1 Wij behouden ons het rccht voor, deze voorwaarden incidenteel te wijzigen ten gevolge van op ons van invloed zijnde veranderingen in de markt, technologische veranderingen, verandering van betaalwijzen, van wettelijke voorschriften en van capaciteit.
13.2 De gebruiker is gebonden aan de voorwaarden, die van kracht zijn op het tijdstip dat hij zaken via de Website bestelt, tenzij wijzigingen in de voorwaarden worden aangebracht op gezag van de wet of van regeringsinstanties (in welk geval de wijzigingen van toepassing kunnen zijn op voormaals geplaatste bestellingen), of de gebruiker op de hoogte is gesteld van wijzigingen in de voorwaarden voordat wij hem een Bevestiging van Verzending hebben gestuurd (in welk geval wij gerechtigd zijn, aan te nemen dat de gebruiker de wijzigingen in de voorwaarden accepteert, tenzij hij ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product in kennis heeft gesteld van het tegendeel).

14. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING EN BEVOEGD RECHTSCOLLEGE

De contracten met betrekking tot aankoop van producten via onze Website of enig geschil dan wel bezwaar, voortkomend uit, dan wel gerelateerd aan zulke contracten, of aan het thema dan wel aan de vorm daarvan (inclusief niet-contractuele bezwaren en geschillen) zijn onderworpen aan de wet van Italië. Enig geschil of enige klacht, voorkomend uit of gerelateerd aan zulke contracten of de aan vorm daarvan (inclusief niet-contractuele bezwaren en geschillen) is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtscolleges van Italië.